Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Wybierz swój kraj Polska Polska
Darmowa dostawa zamówień o wartości powyżej 190 PLN
Czas dostawy 2-3 dni
Bezpieczne płatności dzięki 3D Secure

WARUNKI OGÓLNE NINIEJSZEJ STRONY INTERENTOWEJ

1    Zakres
2    Rejestracja
3    Zawarcie kontraktu
4    Ceny
5    Odbiór z miejsca prowadzenia działalności
6    Dostawa, koszty spedycji
7    Przyznanie praw do korzystania z treści cyfrowych i licencji oprogramowania
8    Zastrzeżenie tytułu własności, rozwiązanie umowy
9    Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie umowy w przypadku umów           subskrypcyjnych
10  Termin i płatność
11  Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów Curaden/Curaprox
12  Gwarancja i odpowiedzialność
13  Adresy
14  Prywatność, prawo autorskie, znaki towarowe

Wersja: 27 kwietnia 2020 r.

1) Zakres

Niniejsze „Warunki ogólne” mają zastosowanie względem relacji w ramach prowadzonej działalności pomiędzy Curaden Slovenia d.o.o., spółką zależną Curaden AG, (zwaną dalej: Curprox/Curaden) a konsumentami lub firmami (zwanymi dalej „Klientem” lub „Klientami”) w ostatniej wersji, jaka jest dostępna, po otwarciu strony internetowej lub przy zamawianiu produktów w odniesieniu do produktów eksponowanych przez spółkę Curaprox/Curaden w sklepie internetowym. 

Niniejsze „Warunki ogólne” mają zastosowanie, mutatis mutandis, względem umów o dostarczanie treści cyfrowych, licencji na oprogramowanie lub kuponów, o ile nie zostały wyraźnie uzgodnione inne warunki. W przypadku dostawy licencji na oprogramowanie, sprzedający ma obowiązek dostarczenia klucza licencji umożliwiającego użytkowanie sprzedanego oprogramowania. Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do oprogramowania. Jeśli chodzi o charakterystykę oprogramowania, decydujący jest opis stosownego produktu.

Niniejsze „Warunki ogólne” mogą mieć zastosowanie względem umów dotyczących produktów (towarów lub usług) przekazywanych w formie dostawy jednorazowej lub dostawy stałej („umowa subskrypcyjna”). W przypadku umowy subskrypcyjnej, spółka Curaprox/Curaden zobowiązuje się do dostarczania określonego produktu przez ustalony okres obowiązywania umowy. 

Okresowo postanowienia „Informacji o ochronie prywatności” lub niniejsze „Warunki ogólne sklepu internetowego” mogą podlegać adaptacji, uzupełnieniu lub modyfikacji. Przy każdorazowym uzyskaniu dostępu lub odwiedzinach na stronie internetowej, obowiązują postanowienia wersji dostępnej w tym czasie na stronie internetowej. Prosimy o odwiedzanie tej strony w regularnym trybie, aby zapoznać się z najnowszymi zasadami. Będziemy przekazywać informacje o wszelkich istotnych zmianach postanowień niniejszej „Informacji o ochronie prywatności” poprzez wyświetlenie powiadomienia na naszej stronie internetowej i/lub w aplikacji mobilnej, jak również w zaktualizowanej wersji „Informacji o ochronie prywatności”. W przypadku braku zgody na zasady w zmienionej wersji, prosimy o przekazanie nam swoich zastrzeżeń wysyłając wiadomość e-mail na adres info@curaprox.pl i usunięcie swojego profilu użytkownika, jeśli taki został utworzony zanim zmiany te wejdą w życie. W przypadku braku anulowania, profil użytkownika będzie nadal wyświetlany zgodnie z nowymi zasadami po wejściu zmian w życie. 

Konsument dla celów niniejszych „Warunków ogólnych” oznacza dowolną osobę fizyczną zawierającą prawnie wiążące transakcje do celów, które nie mają zasadniczo charakteru komercyjnego i/lub nie noszą znamion niezależnej działalności gospodarczej. „Firma” dla celów niniejszych „Warunków ogólnych” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną albo spółkę z osobowością prawną, która zawiera prawnie wiążące transakcje w celu wykonywania komercyjnej lub niezależnej działalności gospodarczej. 

Zamówienia i dostawy są możliwe jedynie na terenie Polska. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci, który ukończyli 18 lat lub uzyskali podpis swojego opiekuna prawnego. 

Niniejsze „Warunki ogólne” mają zastosowanie w trybie wyłączności. Curaprox/Curaden nie uzna żadnych warunków ogólnych Klienta pozostających w sprzeczności i/lub różniących się od przedstawianych „Warunków ogólnych” chyba, że spółka Curaprox/Curaden wyrazi jednoznaczne zgody na obowiązywanie takich warunków w formie pisemnej, w określonym przypadku.

2) Rejestracja

Każde zamówienie towaru wymaga rejestracji jako Klient i/lub utworzenia profilu użytkownika w spółce Curaprox/Curaden. Zabrania się dokonywania wielokrotnych rejestracji pod różnymi nazwiskami lub adresami. 

Spółka Curaprox/Curaden może cofnąć swoje upoważnienie w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. W takim przypadku spółka Curaprox/Curaden jest uprawniona do zablokowania i usunięcia nazwy użytkownika i związanego z nim hasła w trybie natychmiastowym.

3) Zawarcie kontraktu

Prezentacja asortymentu produktów firmy Curaprox/Curaden w Sklepie internetowym nie stanowi oferty zawarcia umowy zakupu z Klientem. Nie ma charakteru wiążącego 

Klikając przycisk „Kup teraz”, Klient składa wiążącą ofertę zakupu.

Składając zamówienie w firmie Curaprox/Curaden w Internecie (w Sklepie internetowym), e-mailem, przez telefon, faksem lub poprzez inny kanał komunikacji, Klient składa ofertę zawarcia wiążącej umowy zakupu w firmie Curaprox/Curaden. Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania zamówienia („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). Potwierdzenie to nie stanowi przyjęcia oferty, a służy jedynie poinformowaniu Klienta, że spółka Curaprox/Curaden otrzymała zamówienie. Firma Curaprox/Curaden poinformuje Klienta o wszelkich błędach w informacjach na temat asortymentu na stronie internetowej i, w zależności od okoliczności, złoży Klientowi odpowiednią kontrofertę. 

Umowa ze spółką Curaprox/Curaden zostaje zawarta z chwilą, gdy Curaprox/Curaden jednoznacznie przyjmie ofertę Klienta („Potwierdzenie zamówienia”) lub gdy Curaprox/Curaden wyśle produkt zamówiony przez Klienta.

Przyjęcie przez Curaprox/Curaden jest uzależnione od legalności zamówienia oraz dostępności zamawianych towarów lub usług. Jeśli spółka Curaprox/Curaden nie może przyjąć zamówienia Klienta, Klient otrzyma powiadomienie o braku dostępności zamiast potwierdzenia zamówienia. Produkty, których czasowo nie można otrzymać, zostaną zarezerwowane dla Klienta, a zamówienie Klienta będzie nadal obowiązywać.

4) Ceny

Ceny obowiązujące w czasie zakupu i składania zamówienia w euro (EUR) będą obowiązywać względem ceny zakupu i zamówienia produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. 

Możliwe są zmiany ceny, a w takim przypadku zastosowanie będzie miała cena obowiązująca w momencie składania zamówienia. 

Wszystkie ceny zawierają polski podatek od towarów i usług (VAT) według stawki ustawowej, a tam, gdzie ona obowiązuje, opłatę z tytułu recyklingu naliczaną z góry.

Ceny nie zawierają kosztów dodatkowej spedycji (powstających pomiędzy spółką Curaprox/Curaden a Klientem).

5) Odbiór z miejsca prowadzenia działalności

Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym Klient może odebrać produkt z ustalonego miejsca prowadzenia działalności przez spółkę Curaprox/Curaden.

W przypadku odbioru produktu, umowa ze spółką Curaprox/Curaden zostaje zawarta, gdy spółka Curaprox/Curaden jednoznacznie przyjmie ofertę Klienta („Potwierdzenie zamówienia”) lub gdy spółka Curaprox/Curaden przekaże produkt Klientowi.

6) Dostawa, koszty spedycji

Spółka Curaprox/Curaden będzie doręczać zamówione towary jak najszybciej na adres podany przez Klienta w zamówieniu lub (w przypadku wybrania rozwiązania PayPal jako metody płatności) na adres odnotowany w PayPal. Spółka Curaprox/Curaden jest uprawniona do doręczenia towarów lub wykonania usług w więcej niż jednej partii, w zakresie rozsądnym dla Klienta. W każdym przypadku realizacji w kilku partiach, spółka Curaprox/Curaden Curaprox/Curaden przyjmie wszelkie dodatkowe koszty przesyłek. 

Dostawa będzie realizowana według kosztów spedycji podanych w określonym przypadku. 

Czas doręczenia w Polska wynosi zwykle 1-3 dni robocze. Informacje podane w sprawie szacowanego czasu doręczenia nie mają charakteru wiążącego.

Treść cyfrowa, kupony i klucze licencji oprogramowania są doręczane Klientowi wyłącznie w drodze transmisji elektronicznej (i) poprzez pobranie lub (ii) e-mailem, według uznania spółki Curaprox/Curaden.

7) Przyznanie praw do korzystania z treści cyfrowych i licencji oprogramowania

O ile żaden zapis zawarty w opisie treści w Sklepie internetowym spółki Curaprox/Curaden nie stanowi inaczej, spółka Curaprox/Curaden przyznaje Klientowi niewyłączne prawo, ograniczone w czasie i miejscu, do korzystania z udostępnianej treści do celów prywatnych i/lub gospodarczych. 

Doręczenie klucza licencyjnego do licencji oprogramowania uprawnia Klienta do korzystania z oprogramowania i/lub treści wskazanej w stosownym opisie produktu oraz postanowieniach licencji w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie.  

Jakiekolwiek przekazywanie osobom trzecim lub wykonywanie kopii jakichkolwiek treści dla osób trzecich, wychodzące poza zakres niniejszych „Warunków ogólnych” i/lub postanowień licencji jest niedozwolone bez zgody sprzedającego na tego rodzaju przekazanie licencji osobom trzecim zgodnie z umową. 

Prawo przyznane w tym trybie nie zacznie obowiązywać do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej kwoty ustalonej opłaty umownej.

8) Zastrzeżenie tytułu własności, rozwiązanie umowy

Spółka Curaprox/Curaden zastrzega sobie prawo własności do wszystkich towarów dostarczonych do czasu uiszczenia zapłaty w pełnej wysokości. 

Jeśli Klient narusza postanowienia umowy, w szczególności w postaci niewypełnienia obowiązków płatniczych pomimo otrzymania monitu od spółki Curaprox/Curaden, spółka Curaprox/Curaden może unieważnić umowę, po upływie zasadnego okresu karencji oraz domagać się zwrotu towarów, do których spółka Curaprox/Curaden nadal zachowuje tytuł własności. Odzyskanie lub zajęcie towarów przez spółkę Curaprox/Curaden stanowi unieważnienie umowy. Wszelkie wynikające z tego, poniesione koszty pokryje Klient. Firma Curaprox/Curaden jest uprawiona do sprzedaży towarów po ich odzyskaniu.

Spółka Curaprox/Curaden zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od zawarcia umowy w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej.

9) Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie umowy w przypadku umów subskrypcyjnych

Umowy subskrypcyjne mają charakter otwarty, ale są zawarte przynajmniej na minimalny okres obowiązywania wskazany w stosownym opisie produktu w Sklepie internetowym spółki Curaprox/Curaden Online. Umowa subskrypcyjna może zostać rozwiązana w dowolnym momencie w trakcie minimalnego okresu obowiązywania, ze skutkiem na koniec minimalnego okresu obowiązywania albo po wygaśnięciu minimalnego okresu obowiązywania w dowolnym czasie za 14-dniowym wypowiedzeniem wysłanym listem lub faksem/e-mailem na adres podany w punkcie13.

Powyższe stosuje się bez uszczerbku dla możliwości nadzwyczajnego rozwiązania za ważną przyczyną. Ważna przyczyna będzie uznawana za istniejącą jeśli kontynuacja relacji umownej do uzgodnionego terminu rozwiązania lub do wygaśnięcia okresu powiadomienia nie może być uznana za zasadną przez stronę rozwiązującą w świetle okoliczności związanych z konkretnym przypadkiem, po rozważeniu interesów obu stron.

10) Termin i płatność

W ramach procedury składania zamówienia spółka Curaprox/Curaden przyjmuje jedynie metody płatności przedstawiane Klientowi (w Sklepie internetowym). Spółka Curaprox/Curaden zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Klientem w formie pisemnej metod płatności innych niż wymienione w niniejszym punkcie.  

W przypadku obsługi płatności za pośrednictwem Sklepu internetowego, spółka Curaprox/Curaden korzysta z rozwiązań płatniczych Mollie realizowanych przez  Mollie B.V., w celu umożliwienia Klientowi realizacji bezpiecznych i zabezpieczanych płatności kartą kredytową lub potencjalnymi alternatywnymi środkami płatności. 

W przypadku płatności przy pomocy metody płatności oferowanej przez PayPal,  płatność jest obsługiwana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanego dalej: „PayPal"), z zastrzeżeniem „Warunków korzystania z usług PayPal”, dostępnych na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - w przypadku, gdy Klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Cena zakupu i wszelkie koszty spedycji przypadają do zapłaty po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem punktu (3). W przypadku uzgodnienia płatności gotówkowej z góry przelewem bankowym płatność przypada do zapłaty bezzwłocznie po zawarciu umowy, chyba, że strony ustaliły późniejszy termin. 

Spółka Curaprox/Curaden może zażądać zapłaty gotówki z góry bez podawania powodów. Zamówienie zostanie przetworzone po otrzymaniu płatności.

Jeśli Klient nie uiści płatności, spółka Curaprox/Curaden jest uprawniona do naliczania ryczałtowej kwoty z tytułu monitu wyszczególnionej w trakcie procedury składania zamówienia. Powyższe stosuje się bez uszczerbku dla prawa spółki Curaprox/Curaden do dochodzenia dalszego odszkodowania, zwłaszcza z tytułu kosztów windykacji należności przez firmę windykacyjną lub adwokata.

Kupony do Sklepu internetowego spółki Curaprox/Curaden muszą zostać zrealizowane przed zakończeniem procedury składania zamówienia, ponieważ później odliczenia nie będą dozwolone.

Kupony można realizować wyłącznie na warunkach wskazanych na kuponie oraz w zakresie grup produktowych podanych na kuponie. Niektóre produkty mogą być wyłączone z kampanii dotyczącej kuponów.

Kuponów czy rabatów dozwolonych zgodnie z prawem (np. rabaty ilościowe) nie można łączyć w przypadku pojedynczego zamówienia. Kuponów nie można zamieniać za gotówkę. 

Kupon jest przenaszalny. Spółka Curaprox/Curaden może skutecznie wykonać swoje obowiązki poprzez realizację świadczenia na rzecz dowolnego okaziciela kuponu, który realizuje go w Sklepie internetowym.
 

11) Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów Curaden/Curaprox

Informacja dotycząca prawa do odstąpienia od umowy :

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwo osoba trzecia (która nie jest przewoźnikiem) objęła w posiadanie ostatnią pozycję towarów. 

W celu realizacji swojego prawa do odstąpienia od umowy , trzeba nas powiadomić (Curaden Slovenia d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, nr telefonu +386 2 460 53 42, nr faksu +386 2 460 53 43, email:info@curaprox.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, przesyłając nam jednoznaczną deklarację (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Jeśli sobie Państwo życzą, mogą skorzystać z załączonego formularza odstąpienia, ale nie ma takiego wymogu. 

Mogą Państwo również wypełnić i złożyć formularz odstąpienia od umowy  lub jednoznaczną deklarację online przy pomocy formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Jeśli złożą Państwo swoje powiadomienie o odstąpieniu w trybie online, prześlemy Państwu potwierdzenie otrzymania bez zbędnej zwłoki (np. e-mailem). W przypadku wysłania powiadomienia o odstąpieniu przed upływem takiego okresu, uznaje się, że spełnili Państwo w wymogi w zakresie okresu odstąpienia od umowy . 

Konsekwencje odstąpienia od umowy  

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, z uwzględnieniem kosztów doręczenia (z wyłączeniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych poniesionych w wyniku wyboru przez Państwa metody doręczenia innej niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Państwa powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty będą dokonywane z wykorzystaniem tej samej metody płatności, która została wykorzystana do transakcji pierwotnej, chyba, że zostały z Państwem dokonane wyraźnie inne ustalenia. Nie naliczymy Państwu żadnych opłat z tytułu zwrotu. Możemy wstrzymać się z realizacją zwrotu płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub otrzymania od Państwa dowodu dokonania zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Są Państwo zobowiązani do dokonania zwrotu lub przekazania nam wszystkich towarów bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w ciągu 14 dni od dnia, w którym przekazali nam Państwo powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeśli zwrócą Państwo towary przed upływem okresu 14 dni. Przyjmiemy na siebie koszty wysyłki zwrotnej pod warunkiem, że wykorzystają Państwo przekazaną przez nas etykietę wysyłki zwrotnej do wysyłki z kraju, w którym zostało zrealizowane doręczenie do Państwa. W przeciwnym wypadku będą Państwo zobowiązani do zapłacenia kosztów wysyłki zwrotnej. Są Państwo jedynie zobowiązani do pokrycia wszelkiej utraty wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z niewłaściwego wykorzystania towarów przez Państwa ustalonego na podstawie badania stanu, właściwości i działania. 

Formularz odstąpienia od umowy 

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do nas)

Curaden Slovenia d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Nr tel. +386 2 460 53 42

Nr faksu +386 2 460 53 43

email: info@curaprox.pl 

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/my od umowy zawartej przeze mnie/ przez nas (*) w celu nabycia następujących towarów (*)/:

— zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*) 

— imię i nazwisko klienta/klientów

— adres klienta/klientów

— data

(*) Niepotrzebne stwierdzić

Prawo do anulowania wygasa przedterminowo w przypadku umów dotyczących towarów zamkniętych hermetycznie, które zostały rozszczelnienie po doręczeniu i które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych, dostaw towarów, które zostały wykonane na zamówienie konkretnie dla Klienta lub dostosowane do osobistych potrzeb Klienta. Klient bez wyjątku podlega wymogowi przyjęcia dostawy i zapłaty za wszystkie elementy składowe. Dostawy środków farmaceutycznych nie podlegają zwrotom. 

Koniec informacji

12) Gwarancja i odpowiedzialność

Jeśli doręczone towary są wadliwe w momencie przejścia ryzyka (np. wykazują wady produkcyjne) lub w przypadku wadliwej dostawy, Klient jest wyłącznie uprawniony do dalszej naprawy lub wymiany. Jeśli wymiana okaże się niezadowalająca, Klient jest uprawniony do anulowania zakupu. Roszczenie ulegnie przedawnieniu, jeśli Klient nie powiadomi spółki Curaprox/Curaden o wadzie lub wadliwej dostawie w ciągu 14 dni po odbiorze towarów e-mailem na adres: info@curaprox.pl, telefonicznie, faksem lub pocztą.

Odpowiedzialność spółki Curaprox/Curaden regulują obowiązujące postanowienia ustawowe. Odpowiedzialność spółki Curaprox/Curaden zostaje wyłączona w następujących przypadkach: (i) zwykłego niedbalstwa, (ii) szkód bezpośrednich lub wtórnych oraz utraconych zysków, (iii) niezrealizowanych oszczędności, (iv) strat z tytułu opóźnionej dostawy oraz (v) wszelkich działań lub zaniechań ze strony pośredników spółki Curaprox/Curaden z tytułu odpowiedzialności umownej lub odpowiedzialności deliktowej.

Ponadto spółka Curaprox/Curaden nie będzie odpowiedzialna za straty lub szkody odniesione z następujących powodów: 

  • przechowywania, konfiguracji lub wykorzystania produktów w sposób, który jest niewłaściwy, niezgodny z zapisami umowy lub niezgodny z prawem;
  • użycia niekompatybilnych części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilania);
  • zaniedbania serwisowania i/lub niewłaściwej modyfikacji lub naprawy wyrobów przez Klienta lub osobę trzecią;
  • oficjalnych nakazów lub przypadków siły wyższej, w szczególności szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, wilgotność, upadki lub uderzenia, itp. poza kontrolą spółki Curaprox/Curaden.

Dowolny usługodawca zatrudniony w celu realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług będzie odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tej działalności usterki, opóźnienia w wykonaniu i stratę lub szkody wynikające z działalności usługodawcy. 

Spółka Curaprox/Curaden nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy drukarskie w materiałach reklamowych, błędy w zakresie danych w Sklepie internetowym , błędne zawieszki cenowe, błędy w ilustracjach przedstawiających produkty, zdjęciach, opisach lub innych tekstach np. w kuponie lub kampaniach rabatowych lub spóźnione albo pominięte dostawy.

13) Adresy

Oferent i partner handlowy w zakresie ofert przedstawianych na niniejszej stronie internetowej:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

E-mail: info@curaprox.pl

www.curaden.com

14) Prywatność, prawo autorskie, znaki towarowe

Informacja o ochronie prywatności” stanowi integralną część niniejszych „Warunków ogólnych”. Poprzez przyjęcie niniejszych „Warunków ogólnych”, Klient wyraża również zgodę na postanowienia „Informacji o ochronie prywatności”.

Wszelkie prawa do znaków towarowych, grafiki i praw autorskich [w zakresie odpowiednich produktów] znajdują się w posiadaniu spółki Curaprox/Curaden lub jej partnerów. Pobieranie, przechowywanie, kopiowanie, drukowanie danych, obrazów i plików PDF, nawet w formie fragmentów / wyjątków, jest zabronione bez pisemnego zatwierdzenia przez spółkę Curaprox/Curaden. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie produktów przez Klienta do celów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem jest zabronione.