INFORMACJA PRAWNA

CURADEN AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Nr tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Nr faksu: +41 (0) 41 319 45 90
E-mail: info@curaden.ch

Numer identyfikacyjny spółki (UID): CHE105.801.551
Nr VAT: CHE105.801.551-MWSt

Projekt, tekst i wdrożenie
Curaden AG

WARUNKI OGÓLNE NINIEJSZEJ STRONY INTERENTOWEJ

1  Informacje ogólne
2  Ochrona praw autorskich i znaków towarowych
3  Brak odpowiedzialności w odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych
4  Cel i treści niniejszej strony internetowej - brak wiążących ofert
5  Brak gwarancji
6  Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności
7  Ochrona danych
8  Postanowienia końcowe, obowiązujące prawo i jurysdykcja
9  Kontakt

Wersja: 29 maja 2018 r.

1)  INFORMACJE OGÓLNE

Z prawdziwą przyjemnością witamy Państwa na stronie internetowej spółki CURADEN AG („CURADEN”). Ustanowiliśmy kilka zasad, dzięki którym nasza strona internetowa będzie przez cały czas atrakcyjna, będzie spełniała funkcje informacyjne i będzie bezpieczna dla użytkowników. Prosimy Państwa, jako użytkowników naszej strony internetowej, o uważne zapoznanie się z podanymi dalej informacjami prawnymi. Wejście na naszą stronę internetową i korzystanie z jej treści stanowi wyrażenie przez użytkownika zgody na przestrzeganie „Warunków korzystania”. W przypadku braku zgody na przestrzeganie postanowień „Warunków korzystania”, prosimy powstrzymać się od wchodzenia na naszą stronę internetową. 

Okresowo postanowienia „Warunków korzystania ze strony internetowej”, „Regulaminu ochrony prywatności” oraz „Warunków ogólnych sklepu internetowego”  mogą podlegać adaptacji, uzupełnieniu lub modyfikacji. W każdym przypadku wywołania strony lub wizyty na stronie internetowej obowiązuje najnowsza dostępna wersja wyżej wymienionych dokumentów. Będziemy informować o wszelkich istotnych zmianach, jakie mogą zostać dokonane w tych dokumentach za pomocą powiadomień na naszych stronach internetowych i/lub w aplikacjach mobilnych, jak również w formie zaktualizowanych wersjach postanowień. 

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych „Warunków korzystania” i innych obowiązujących warunków prowadzenia działalności przez spółkę CURADEN lub postanowień kontraktów, pierwszeństwo mają postanowienia szczegółowe, np. „Regulamin ochrony prywatności” w przypadku kwestii związanej z prywatnością/ ochroną danych.

2)  OCHRONA PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

Zawarte w witrynie strony i pozycje, takie jak informacje, teksty, obrazki, zdjęcia, wzory oraz wszelkie inne pliki naszej strony internetowej są chronione przez prawo. O ile umowa nie stanowi inaczej, takie pozycje podlegają prawu autorskiemu, ochronie znaków towarowych lub innym prawom spółki CURADEN lub jej licencjodawców. Żadne prawa nie zostają Państwu przyznane poprzez pobranie, kopiowanie, tłumaczenie lub przetwarzanie takich pozycji na innych mediach np. na Państwa własnej stronie internetowej lub w bazie danych. 

Pozycje te mogą być swobodnie wykorzystywane wyłącznie do celów przeglądania. Jeśli pozycje będą powielane w dowolnej formie (elektronicznie lub w formie pisemnej), w całości lub w części, co jest dozwolone wyłącznie do osobistych celów o charakterze niekomercyjnym, należy wyraźnie podać źródło, a wszelkie dotychczasowe oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej muszą pozostać niezmienione.

3)  BRAK ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ODNIESIENIU DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona internetowa CURADEN może zawierać hiperłącza do stron internetowych utworzonych i prowadzonych przez osoby trzecie. Spółka CURADEN nie sprawuje kontroli nad stronami internetowymi tychże osób trzecich, a w związku z tym nie może posiadać szczegółowej wiedzy na temat ich treści. Poprzez podanie hiperłącza, spółka CURADEN jedynie zapewnia dostęp do linkowanych stron internetowych i nie przyjmuje odpowiedzialności za ich treści.

4)  CEL I TREŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ - BRAK WIĄŻĄCYCH OFERT

Strona internetowa zawiera informacje ogólne, treści reklamowe oraz opisy produktów firmy CURADEN. Takie informacje i opisy służą wyłącznie wskazaniu asortymentu produktów, a zatem nie stanowią wiążących ofert ani zaproszenia do składania ofert na żadne [konkretne] sprzedawane towary czy usługi. Wszystkie oferty e-commerce składane na stronie Sklepu Internetowego spółki CURADEN nie mają charakteru wiążącego.

5)  BRAK GWARANCJI

Spółka CURADEN podejmuje działania mające na celu zapewnienie dokładności informacji podawanych na niniejszej stronie internetowej, ale nie jest w stanie udzielić jakichkolwiek gwarancji ani gwarancji związania z tematem, kompletności czy dokładności danych dotyczących jej funkcji, hiperłącz lub treści. W szczególności spółka CURADEN nie może zapewnić ani zagwarantować, że strona internetowa nie naruszy żadnych praw osób trzecich, które nie znajdują się w posiadaniu spółki CURADEN.

6)  OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka CURADEN może tymczasowo lub na stałe zaprzestać przekazywania wszelkich informacji, stron i funkcji podawanych na niniejszej stronie, co w żadnych okolicznościach nie skutkuje odpowiedzialnością lub możliwością pociągana do odpowiedzialności z tytułu takiego czasowego lub stałego przerwania lub zakończenia przekazywania informacji, stron i funkcji. 

Odpowiedzialność spółki CURADEN za straty i szkody, których przyczyny leżą po stronie jej samej lub jej pracowników, prawnych przedstawicieli lub pośredników (agentów) jest ograniczona do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, z uwzględnieniem odpowiedzialności na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt [ang. Product Liability Act] oraz za straty i szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo lub działanie umyślne. Spółka CURADEN niniejszym wyłącza wszelką dalszą odpowiedzialność za szkody, usterki/wady lub straty, w szczególności roszczenia o straty/odszkodowania bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, straty możliwości użytkowania lub utratę zysku albo utratę lub zniszczenie danych, które Państwo lub dowolna osoba trzecia mogą odnieść w związku z niniejszą stroną internetową.

7)  OCHRONA DANYCH

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas ważna. Prosimy o zapoznanie się z treścią zasad ochrony danych osobowych stanowiących podstawę niniejszych „Warunków korzystania”. (Zasady ochrony danych)

8)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE, OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Jeśli jakiekolwiek pojedyncze postanowienia lub części niniejszych „Warunków korzystania” są lub staną się nieważne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych „Warunki korzystania”. 

Niniejsze „Warunki korzystania” podlegają przepisom prawa szwajcarskiego, z wyłączeniem „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów („CIGS”). 

Miejscem jurysdykcji będzie Kriens. Bez uszczerbku dla powyższego, spółce CURADEN przysługuje również prawo do pozwania Klienta w sądzie właściwym dla siedziby / miejsca zamieszkania Klienta lub dowolnego innego właściwego sądu.

9)  KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych „Warunków korzystania”, prosimy zwrócić się w formie pisemnej na adres: Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, nr tel.: +41 (0) 41 319 45 00, nr faksu: +41 (0) 41 319 45 90, e-mail: info@curaden.ch.